หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหล๋กข๋กขั๋ก
อักษรล้านนา
บ่าฯห฿ลฯกข฿กฯขักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลกขกขัก]
ความหมาย

ว.ไม่เรียบ,ขรุขระ,เป็นตะปุ่มตะป่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล๋กข๋กขั๋ก (บ่าฯห฿ลฯกข฿กฯขักฯ)