หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหล้างก้างเก้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯห้ลฯางฯก้างฯเก้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหล้างก้างเก้ง]
ความหมาย

ว.เก้งๆก้างๆ,เกะๆกะๆ; อะหล้าง ข้างเข้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล้างก้างเก้ง (บ่าฯห้ลฯางฯก้างฯเก้งฯ)