หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหล่องต่องแต่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯห่ลฯอฯงต่อฯงแต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหล่องต่องแต่ง]
ความหมาย

ว.เรื่อยๆ เปื่อยๆ,เฉื่อยๆ เอื่อย,รุ่งๆ ริ่งๆ; อะหล่องต่องแต่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล่องต่องแต่ง (บ่าฯห่ลฯอฯงต่อฯงแต่งฯ)