หน้าหลัก
บ่าหลูบบูบบาบ
บ่าฯหลฯบบูบาฯปฯ
[บ่าหลูบบูบบาบ]

ว.ไม่ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลูบบูบบาบ (บ่าฯหลฯบบูบาฯปฯ)