หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลูบบูบบาบ
อักษรล้านนา
บ่าฯหลฯบบูบาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลูบบูบบาบ]
ความหมาย

ว.ไม่ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลูบบูบบาบ (บ่าฯหลฯบบูบาฯปฯ)