หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลุ่ยตุ่ยต่าย
อักษรล้านนา
บ่าฯห่ลฯตุ่ต่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลุ่ยตุ่ยต่าย]
ความหมาย

ว.ไม่เรียบร้อย,ไม่เสมอกัน; อะหลุ่ยตุ่ยต่าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลุ่ยตุ่ยต่าย (บ่าฯห่ลฯตุ่ต่ายฯ)