หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลาบตาบเตบ
อักษรล้านนา
บ่าฯหลฯาปฯตาปฯเตปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลาบตาบเตบ]
ความหมาย

ว.หลวมโพรกเพรก; อะหลาบตาบเตบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลาบตาบเตบ (บ่าฯหลฯาปฯตาปฯเตปฯ)