หน้าหลัก
บ่าหยิ๋กบ่าหย๋อก
บ่าฯหิยฯกบ่าฯหัยฯอฯก
[บ่าหยิกบ่าหย็อก]

ว.กระจุกกระจิก,เล็กๆ น้อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหยิ๋กบ่าหย๋อก (บ่าฯหิยฯกบ่าฯหัยฯอฯก)