หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหยิ๋กบ่าหย๋อก
อักษรล้านนา
บ่าฯหิยฯกบ่าฯหัยฯอฯก
เทียบอักษรไทย
[บ่าหยิกบ่าหย็อก]
ความหมาย

ว.กระจุกกระจิก,เล็กๆ น้อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหยิ๋กบ่าหย๋อก (บ่าฯหิยฯกบ่าฯหัยฯอฯก)