หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหนิ้ว
อักษรล้านนา
บ่าฯหิ้นฯวฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหนิ้ว]
ความหมาย

น.แห้ว - ไม้ล้มลุกมีหัว ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ หัวกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหนิ้ว (บ่าฯหิ้นฯวฯฯ)