หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าวแถ่ว
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯแถ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าวแถ่ว]
ความหมาย

น.หนุ่มวัยรุ่น; บ่าวหน้อย,บ่าวแลว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าวแถ่ว (บ่าฯวฯแถ่วฯ)