หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าวเหมย
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯเหิมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าวเหมย]
ความหมาย

ดู...บ่าวเจื๊อ

ออกเสียงล้านนา
บ่าวเจื๊อ
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯเชื้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าวเชื้อ]
ความหมาย

น.ชายโสดสูงอายุ; บ่าวเถ้า,บ่าวเหมย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าวเหมย (บ่าฯวฯเหิมฯอฯ)