หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าวเถ้า
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯเถั้า
เทียบอักษรไทย
[บ่าวเถ้า]
ความหมาย

ดู...บ่าวเจื๊อ; ถ้าเป็นผู้หญิง เรียกสาวเถ้า,สาวทึนทึก,สาวแก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าวเถ้า (บ่าฯวฯเถั้า)