หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าวเคิ้น
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯเฅิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าวเฅิ้น]
ความหมาย

น.หนุ่มเดนเลือก - ชายมีอายุแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงาน; ถ้าเป็นหญิงเรียก สาวเฅิ้นหรือสาวเหลือเดน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าวเคิ้น (บ่าฯวฯเฅิ้นฯ)