หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าว
อักษรล้านนา
บ่าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าว]
ความหมาย

น.ชายโสด,หนุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน,เรียกผู้ชายที่เข้าสมรสว่า "เจ้าบ่าว"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าว (บ่าฯวฯ)