หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าลุ่นบ่าจุ๋น
อักษรล้านนา
บ่าฯลุ่รบ่าฯจุร
เทียบอักษรไทย
[บ่าลุ่นบ่าจุน]
ความหมาย

ว.เป็นพรวน,พะรุงพะรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลุ่นบ่าจุ๋น (บ่าฯลุ่รบ่าฯจุร)