หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าลิ
อักษรล้านนา
บ่าฯลิ
เทียบอักษรไทย
[บ่าลิ]
ความหมาย

น.มะลิ,ดอกมะลิ - ไม้พุ่ม ดอกสีขาว กลิ่นหอมเย็น พันธุ์ที่มีกลีบดอกชั้นเดียวเรียก "มะลิลา" พันธุ์กลีบซ้อนเรียก "มะลิซ้อน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลิ (บ่าฯลิ)