หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าลำไยกะโหลก
อักษรล้านนา
บ่าฯลำไยกโห฿ลฯก
เทียบอักษรไทย
[บ่าลำไยกะโหลก]
ความหมาย

น.ลำยกะโหลก - ลำไยที่ให้ผลขนาดใหญ่ มีเนื้อหนา รสหวาน: แบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยคือ ลำไยสีชมพู มีผลใหญ่/เนื้อหนา/เมล็ดเล็ก/เนื้อสีชมพูเรื่อๆ/รสดีมาก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลำไยกะโหลก (บ่าฯลำไยกโห฿ลฯก)