หน้าหลัก
บ่าลาน
บ่าฯลานฯ
[บ่าลาน]

น.ลาน - ไม้ต้นคล้ายต้นตาล ใบใช้ทำงานหัตถกรรม จารหนังสือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลาน (บ่าฯลานฯ)