หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าลัน
อักษรล้านนา
บ่าฯลันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าลัน]
ความหมาย

ว.ขนาดโตพอเหมาะ พองาม ถ้าขนาดใหญ่หรือโตมาก เรียก บ่าเหล้น, บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลัน (บ่าฯลันฯ)