หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าลอมพอมแพม
อักษรล้านนา
บ่าฯลอฯมระฯพอฯมแระฯพมฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าลอมพรอมแพรม]
ความหมาย

ว.หรอมแหรม อย่างผมไม่ดก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าลอมพอมแพม (บ่าฯลอฯมระฯพอฯมแระฯพมฯ)