หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วน
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วน]
ความหมาย

ว.ไม่สนุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วน (บ่าฯม่วฯร)