หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าฟัก
อักษรล้านนา
บ่าฯฟักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าฟัก]
ความหมาย

น.ฟัก - ไม้เถา ผลรูปกลมหรือรี กินได้ มีหลายพันธุ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าฟัก (บ่าฯฟักฯ)