หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าผาบ
อักษรล้านนา
บ่าฯผาปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าผาบ]
ความหมาย

น.ฝักแค - สายชนวนทำด้วยกระดาษห่อดินปืนทำเป็นสายยาวๆ ใช้เป็นล่ามจุดบอกไฟ หรือเป็นชนวนจุดไฟในงานเผาศพ เป็นต้น เรียก จิ๋บ่าผาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าผาบ (บ่าฯผาปฯ)