หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าปุง
อักษรล้านนา
บ่าฯพุง
เทียบอักษรไทย
[บ่าพุง]
ความหมาย

น.กระเพาะ - อวัยวะภายในของคนและสัตว์ รูปคล้ายถุง มี ๒ อย่าง คือ กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าปุง (บ่าฯพุง)