หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าน้ำฅอกิ่ว
อักษรล้านนา
บ่าฯนาฯฅํอฯกิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าน้ำคอกิ่ว]
ความหมาย

น.น้ำเต้าคอคอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าน้ำฅอกิ่ว (บ่าฯนาฯฅํอฯกิ่วฯ)