หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าน้ำควยจ๊าง
อักษรล้านนา
บ่าฯนาฯฅวฯยฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าน้ำฅวยช้าง]
ความหมาย

น.น้ำเต้าที่มีลักษณะและขนาดเหมือนอวัยวะสืบพันธุ์ของช้างเพศผู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าน้ำควยจ๊าง (บ่าฯนาฯฅวฯยฯช้างฯ)