หน้าหลัก
บ่านาว
บ่าฯนาฯวฯ
[บ่านาว]

น.มะนาว - ไม้พุ่ม ผลกลม เปลือกบาง สีเขียวเมื่อสุกสีเหลือง น้ำคั้นมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารและทำเครื่องดื่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านาว (บ่าฯนาฯวฯ)