หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่านอยจา
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านอยชา]
ความหมาย

ดู...บ่านอยขม

ออกเสียงล้านนา
บ่านอยขม
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯข฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านอยขม]
ความหมาย

น.บวบขม - ไม้เถา ลำต้นเป็นร่อง มือเกาะมี ๒-๓ แขนง ใบเดี่ยวรูปกลมเรียงสลับ โคนใบเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักเป็นซี่และเว้าลึกเป็น ๕ แฉก ปลายใบแหลมหรือกลม มีขนทั้ง ๒ ด้าน ผลไม่นิยมกินเพราะขมมาก ใช้ปรุงยาได้หลายตำรับ; บ่านอยจา,บ่าบวบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านอยจา (บ่าฯนอฯยฯ)