หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่านอย
อักษรล้านนา
บ่าฯนอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่านอย]
ความหมาย

น.บวบ - ไม้เถาเลื้อย มีหลายชนิด แต่อยู่วงศ์เดียวกัน ดอกสีเหลือง ถิ่นเหนือเรียกบวบทุกชนิดว่า "บ่านอย" เช่น บ่านอยข้อง บ่านอยงู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่านอย (บ่าฯนอฯยฯ)