หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วเน่า
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯเนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วเน่า]
ความหมาย

น.ถั่วเหลืองต้มเปื่อย หมักให้ได้ที่ ตำให้ละเอียด ใช้ปรุงรสอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วเน่า (บ่าฯถ฿วฯเนาฯ)