หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วดิน
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วดิน]
ความหมาย

น.ถั่วลิสง - มีฝักเป็นพวงอยู่ใต้ดิน ฝักกลมยาวและหนา ภายในมีเมล็ด ๑-๔ เมล็ดเรียงเป็นแถว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วดิน (บ่าฯถ฿วฯดินฯ)