หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วซั้ง
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯซั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วซั้ง]
ความหมาย

น.ถั่วฝักยาว - ไม้เถา ฝักกลมยาว ฝักอ่อนกินเป็นผักสด และใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด ถั่วก๊าง-ถั่วค้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วซั้ง (บ่าฯถ฿วฯซั้งฯ)