หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่วงอก
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯงอฯก
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่วงอก]
ความหมาย

น.ถั่วงอก - ต้นถั่วที่มีรากงอกออกจากเมล็ด เช่น เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลันเตา เป็นต้นที่เอามาเพาะให้งอก จัดว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่เป็นยอดนิยม อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่วงอก (บ่าฯถ฿วฯงอฯก)