หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าถั่ว
อักษรล้านนา
บ่าฯถ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าถั่ว]
ความหมาย

น.ไม้เถาหลายชนิด หลายสกุล ใช้ใบ ยอด ดอก ฝัก เมล็ด เป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าถั่ว (บ่าฯถ฿วฯ)