หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าต๋าเสือ
อักษรล้านนา
บ่าฯตาเสิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตาเสือ]
ความหมาย

น.ลูกยอ - ไม้พุ่มยืนต้น เป็นพืชสมุนไพร ใบอ่อนนิยมใช้รองก้นห่อหมก หรือจิ้มน้ำพริก ผลกินได้ แก่นและรากใช้ย้อมผ้า- ผลสุกสามารถกินได้เลย แต่ผลดิบนิยมมายำหรือทำส้มตำแทนมะละกอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต๋าเสือ (บ่าฯตาเสิอฯอ)