หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต๋าล
อักษรล้านนา
บ่าฯตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าตาล]
ความหมาย

น.ลูกตาล - ผลของต้นตาล มีลักษณะกลมโต ออกเป็นทะลาย เนื้อในลูกตาลอ่อนกินได้. คั้นเอาน้ำจากลูกตาลสุกมาผสมทำขนม เรียกเข้าหนมต๋าล - ขนมตาล; ดู...ต้นต๋าล

ออกเสียงล้านนา
ต้นต๋าล
อักษรล้านนา
ต้฿นฯตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นตาล]
ความหมาย

น.ต้นตาล - พืชประเภทปาล์ม ใบใหญ่เป็นรูปพัด ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ต้นเพศผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ช่อดอกอ่อนเรียก ปี๋ต๋าน(ปลีตาล)ไม่มีผล ใช้แกงกินได้ ส่วนต้นเพศเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยว ผลมีลักษณะกลมโต ออกเป็นทะลาย เรียกบ่าต๋าน(ลูกตาล) กินได้ คั้นเอาน้ำจากลูกตาลสุกผสมแป้งทำขนม เรียกเข้าหนมต๋าน(ขนมตาล)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต๋าล (บ่าฯตาลฯฯ)