หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต๋าก๋บป่า
อักษรล้านนา
บ่าฯตาก฿ปฯป่า
เทียบอักษรไทย
[บ่าตากบป่า]
ความหมาย

ดู...บ่าเกว๋น,บ่าเกว๋นป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต๋าก๋บป่า (บ่าฯตาก฿ปฯป่า)