หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าตั๊ดใจ๋
อักษรล้านนา
บ่าฯทัดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัดใจ]
ความหมาย

ว.ไม่ตรงใจ,ไม่ถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ดใจ๋ (บ่าฯทัดฯไจ)