หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตั๊ดฮ่อม
อักษรล้านนา
บ่าฯทัดฯร่อฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัดฮ่อม]
ความหมาย

ว.ไม่ถูกกาละเทศะ,ไม่ถนัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ดฮ่อม (บ่าฯทัดฯร่อฯม)