หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตั๊ดฮู
อักษรล้านนา
บ่าฯทัดฯรู
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัดรู]
ความหมาย

ว.ไม่ตรงรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ดฮู (บ่าฯทัดฯรู)