หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตั๊ดกั๋น
อักษรล้านนา
บ่าฯทัดฯกัฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัดกัน]
ความหมาย

ว.มีความเห็นไม่ตรงกัน,ไม่สามัคคีกัน เช่น อู้บ่าตั๊ดกั๋น - พูดไม่ตรงกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ดกั๋น (บ่าฯทัดฯกัฯนฯ)