หน้าหลัก
บ่าตั๊ด
บ่าฯทัดฯ
[บ่าทัด]

ว.ไม่ตรง,ไม่ถูก,ไม่เท่าเทียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ด (บ่าฯทัดฯ)