หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าตั๊ด
อักษรล้านนา
บ่าฯทัดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าทัด]
ความหมาย

ว.ไม่ตรง,ไม่ถูก,ไม่เท่าเทียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าตั๊ด (บ่าฯทัดฯ)