หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าดาย
อักษรล้านนา
บ่าฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าดาย]
ความหมาย

ก.เฉยๆ,เปล่าๆ,ไม่เสียเงิน เช่น กิ๋นเข้าบ่าดาย - กินข้าวเปล่า(ไม่มีกับข้าว),หื้อบ่าดาย-ให้เปล่า(ไม่เอาเงิน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าดาย (บ่าฯดายฯ)