หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าดาก
อักษรล้านนา
บ่าฯดากฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าดาก]
ความหมาย

น.น้อยโหน่ง; บ่าหนุนแฮ้ง,บ่าเหนียงแฮ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าดาก (บ่าฯดากฯ)