หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าดอกบ่าดาย
อักษรล้านนา
บ่าฯดอฯกบ่าฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าดอกบ่าดาย]
ความหมาย

ว.เปล่าประโยชน์,ไม่มีประโยชน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าดอกบ่าดาย (บ่าฯดอฯกบ่าฯดายฯ)