หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าจมปู
อักษรล้านนา
บ่าฯช฿ม
เทียบอักษรไทย
[บ่าชมพู]
ความหมาย

น.ชมพู่ - ไม้ต้นขนาดกลาง มีหลายชนิด ผลกินได้ เช่น ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่สาแหรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าจมปู (บ่าฯช฿ม)