หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าข๋บ
อักษรล้านนา
บ่าฯข฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าขบ]
ความหมาย

น.ไม่ที่ใช้หนุนท่อนซุงไม่ให้เคลื่อนบนค้างสำหรับเลื่อยไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าข๋บ (บ่าฯข฿ปฯ)