หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าขะหนาน
อักษรล้านนา
บ่าฯขๆนฯา
เทียบอักษรไทย
[บ่าขนาน]
ความหมาย

น.ทิด - เรียกผู้ลาสิกขาจากพระภิกษุที่มีอายุน้อยกว่าตน หนาน,ขะหนาน ก็ว่า; ถ้าลาสิกขา จากสามเณร เรียก น้อย; ดู...หนาน

ออกเสียงล้านนา
หนาน
อักษรล้านนา
หนฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[หนาน]
ความหมาย

น.เรียกผู้ที่ลาสิกขาจากพระภิกษุว่า หนาน; ขะหนาน,บ่าขะหนาน ก็ว่า; ถ้าลาสิกขาจากสามเณร เรียก น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขะหนาน (บ่าฯขๆนฯา)