หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าก่อ
อักษรล้านนา
บ่าฯกํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าก่อ]
ความหมาย

น.มะก่อ - ผลของต้นก่อไม้ยืนต้นขึ้นตามป่า มี ๒ อย่าง คือ บ่าก่อเดือย ลูกเล็กคล้ายลูกเดือย และ บ่าก่อแป้น หรือ บ่าก่อหิน ลูกโตเท่าหัวแม่มือทั้งสองชนิด คั่วให้สุกกินได้ มีรสมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าก่อ (บ่าฯกํอฯ)