หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ากุ๋กบ่ากุ๋ย
อักษรล้านนา
บ่าฯกุกบ่าฯกุ
เทียบอักษรไทย
[บ่ากุกบ่ากุย]
ความหมาย

ว.โบร่ำโบราณ,รุงรังเป็นกระเซิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากุ๋กบ่ากุ๋ย (บ่าฯกุกบ่าฯกุ)