หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ากอง
อักษรล้านนา
บ่าฯคอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าคอง]
ความหมาย

ดู...บ่กอง

ออกเสียงล้านนา
บ่กอง
อักษรล้านนา
บคอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่คอง]
ความหมาย

ว.ทันใดนั้น,เดี๋ยวนั้น,บัดนั้น; เช่น บ่ากองลุ๊กแล้วก็ฟั่งไปแอ่ว - ทันทีที่ตื่นนอนแล้วก็รีบไปเที่ยว; บ่ากอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากอง (บ่าฯคอฯง)